W kolejną odsłonę sporu o kształt sieci szkół podstawowych w ramach nowego ustroju szkolnego w Zambrowie włączył się Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. Wystawił on negatywną ocenę przejętej przez radnych miejskich uchwale.

Przyjęta przez radnych Miasta Zambrów uchwała dotycząca projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w czasie lutowej sesji Rady Miasta została negatywnie oceniona przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku. Zwrócił on uwagę, że zmiana siedziby szkoły powinna zostać przeprowadzona na podstawie innych przepisów, tj. ustawy o systemie oświaty. Kurator zwrócił też uwagę, że w związku z powyższym należy, przywrócić obwody szkół podstawowych nr 4 i 5. W przyszłej uchwale wskazano również na konieczność umieszczenia wszystkich nazw ulicy w Zambrowie, gdyż tego wymaga prawo, chociaż wiadomo, że w Zambrowie funkcjonowało jedno miejskie gimnazjum.

Z pewnością niezrozumiała jest dodatkowa uwaga wpisana do opinii kuratora. Przedstawiony został tam zarzut, iż uchwała Rady Miasta Zambrów przyczyni się do konieczności wprowadzenia zmianowości w zambrowskich szkołach podstawowych. Jest to z pewnością sprzeczne z zapewnieniami Burmistrza Miasta Zambrów, który twierdził że po reformie systemu oświaty problem zmianowości nie będzie dotyczył zambrowskich uczniów szkół podstawowych. Druga uwaga kuratora dotycząca niezadowolenia pewnych grup rodziców i nauczycieli która zostanie wywołana proponowanymi przez samorząd rozwiązaniami jest oczywista. Z pewnością w całym kraju żaden samorząd nie przygotował uchwały, która spodobała się całej społeczności rodziców i nauczycieli.

Organy Miasta Zambrów zostały pouczone w piśmie, że mogą zaskarżyć opinię kuratora oświaty do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Mogą też nie zaskarżać opinii kuratora oświaty i ponownie podjąć uchwałę proponując inne rozwiązania dla gminy w zakresie rozwiązań organizacyjnych. Nowa uchwała musi zostać jednak podjęta do 31 marca 2017 r. i wcześniej uzyskać pozytywną opinii kuratora oświaty. Samorząd może też nie zaskarżać opinii kuratora oświaty i nie podejmować żadnych działań.

Przypomnijmy, że uchwała Rady Miasta Zambrów zakłada zmianę obwodów szkół podstawowych i przeniesienie siedziby Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie do budynku obecnego Miejskiego Gimnazjum nr 1. Z proponowanymi przez Burmistrza zmianami nie zgadzają się Radni Miasta Zambrów z klubu Prawa i Sprawiedliwości.